B

Tanfolyam tájékoztató „B” kategória

I. Cégadatok

1. Képzőszerv neve: Janik András E . V. Autósiskolája
2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
3. Telefon: 30-492-7514
4. Adószám:63008474-1-33
5. e-mail: abonyi.autosiskola@gmail.com
6. Iskolavezető: Janik András
7. Felnőttképzés Nyilvántartási Száma: 00412-2008
8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
9. Ügyfélfogadási idő: Péntek de: 8-12ig du: 13-17ig Oktatási helyszínek:
1. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/a
2. Tanpálya: 2700 Cegléd, Dohány u 31
3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Tanulóval egyeztetett helyszínen
III.Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről

1. Az ügyfélfogadás rendje
a. Járművezetői tanfolyamra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában, telefonon, illetve tanfolyamindítás meghirdetésekor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei
a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b. Nyomtatványok kitöltése: Tanfolyam indításakor, illetve az ügyfélszolgálati irodában a jelentkezéskor az elektronikus adatlapot az iskolavezető kitölti, a kinyomtatott példányt a tanuló saját kezűleg aláírja.
c. A tanulónak bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy a 8. általános iskolát sikeresen befejezte
d. Tandíjbefizetés készpénzzel, az iskolavezetőnél lehetséges.
e. Életkor szerint, tanfolyamra csak az vehető fel, aki külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

Beiskolázás: 16,5 év betöltése
Elméleti vizsga: 16 ¾ év betöltése
Forgalmi vizsga: 17. év betöltése

f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes,ez időn belül a teljes gyakorlati képzést sikeres vizsgával kell befejezni. kettő éven túl a teljes tanfolyamot ismételni kell.
A számítógépes elméleti vizsga helye: Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége (Cegléd,Dohány u. 31.)
g. Sikertelen elméleti vizsga esetén a pótvizsga 3 munkanap eltelte után, ismételhető.
h. Gyakorlati vizsga forgalmi vizsgatárgyból áll, vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díjak befizetése után. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, - a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

3. Az előírt alkalmassági vizsgálatok:
Egészségi alkalmasság: Első fokú, 1. csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvosi)

4. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja
a. A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása. Az alapvető ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az Igazolást tanfolyammal és vizsgával, egyénileg is meg lehet szerezni. A tanfolyamot igény szerint, iskolánk szervezetten is lebonyolítja.
b. Elsősegély tanfolyam és vizsga díja: 17.000 Ft
c. Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Továbbá minden olyan jelentkező, aki 1969. július 1-je és1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „Trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt, „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriákban közúti járművezetői jogosultságot szerzett, az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása után mentesül alóla

5. A járművezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet összesen: 28 óra 30.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 20 óra
Járművezetés elmélete : 6 óra
Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Elméleti Vizsga: 55 perc 4.600 Ft

Vezetési gyakorlat: 30 óra 5.000 Ft/óra 150.000 Ft
Alapoktatás: 9 óra
Városi vezetés: 14 óra
Országúti vezetés: 4 óra
Éjszakai vezetés: 2 óra
Forgalmi vizsga 50 perc vizsgadíj: 11.000 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.

b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.
6. Mentesítések
A mozgáskorlátozott, és siket, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített ügyfél felkészítésében iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján – kérésére – közreműködik.

7. A képzéshez biztosított járművek
a. A vezetési gyakorlat: Kia Ceed 1,6 TDI, Volkswagen Golf 1,6 TDI, Volkswagen Golf 1.9 TDI, Volkswagen 1,6 TDI gépkocsikkal a tanuló választása szerint történik.
b. A gyakorlati alapoktatásban vezethető napi óraszám 2 óra/nap, a főoktatásban napi 4 óra (két részletben, minimum 1 óra szünet közbeiktatásával.) A főoktatás Cegléd városban történik, a vizsga helyszíne Cegléd város.

8. A hiányzás pótlása és annak költségei
a. A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
b. Az elméleti tanfolyamról a hiányzást, pót foglalkozással szükséges kiegészíteni, amiért általában külön díjat fizetni nem kell.
c. A gyakorlati oktatás pótdíja megegyezik az alapóradíjjal.

9. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
Az ügyfél jogai:
a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
Az ügyfél kötelessége:
a. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.
b. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni.
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.

10. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.

11. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
A képző szervnek joga van:
a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
b. Három havonta tandíjat emelni.
c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.
A képzőszerv köteles:
a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsgaidőpontokat.
e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
g. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
i. Az ügyfél írásbeli kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.

12. Vizsgadíjak:
Elmélet: 4600 Ft Gyakorlat: 11000 Ft
Összesen: 15.600 Ft

a. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége részére továbbít.
b. Vezetői engedély átvétele:
c. A járművezetői engedélyt a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki, amelyhez csatolni kell a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) által kiállított vizsgaigazolást. Az igazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 nap után lehet beszerezni. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, 4000Ft illeték megfizetése mellett, postai úton küldi meg. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
d. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. Az ilyen vezető 18. életévének betöltése napjáig járművet csak Magyarországon vezethet, a kiadástól számított 2 évig, illetve gépkocsival vontatmányt nem vontathat.

13. A felügyeletet ellátó szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741
Ügyfélfogadási idő: H – Cs: 09 – 15ig, Péntek: 09 – 12ig

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége.
Járművezető, vizsgáztatási és után képzési osztály.
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1-460-2214
Ügyfélfogadási idő: H – P: 08 – 15,30ig
Szombat: 08 – 12,30ig

14. Pénzügyi feltételek:
a.Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tan- és vizsgadíjat készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
b. Esetleges részletfizetés, vagy pót óra esetén szintén hasonló módon kell eljárni.
c. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát, gondosan meg kell őrizni.
d. A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt visszafizetjük

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván
Janik András E.V. Autósiskolája.