A2

Tanfolyam tájékoztató „A2” KATEGÓRIA

I.Cégadatok:

1. Képzőszerv neve: Janik András E.V. Autósiskolája
2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
3. Telefon: 06-30/492-7514
4. Adószám:63008474-1-33
5. e-mail: abonyi.autosiskola@gmail.com
6. Iskolavezető: Janik András
7. Felnőttképzés Nyilvántartási Szám:00412-2008
8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Nagykőrösi út 10/A
9. Ügyfélfogadási idő: Péntek de: 8-12 ig du: 13-17 ig
II. Oktatási helyszínek:
1. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
2. Tanpálya: 2700 Cegléd Nemzeti Közlekedési Hatóság Közlekedés Felügyelősége.
3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Alapoktatás esetén, a tanpályán, főoktatásban pedig a tanulóval egyeztetett helyen.

III. Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről:

1. Az ügyfélfogadás rendje:

a. Járművezetői tanfolyamra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában, telefonon, az iskola honlapján illetve tanfolyamindításkor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b. Nyomtatványok kitöltése: Minden tanfolyam indításakor, illetve az ügyfélszolgálati irodában az ügyféllel elektronikus Jelentkezési lap, Felnőttképzési szerződés és egy Meghatalmazás kerül kitöltésre, aminek a kinyomtatott változatát aláírja.
c. Gépjárművezetői engedély megszerzéséhez a 8 ált iskolai végzettséget bizonyítvánnyal igazolni szükséges.
d. Tandíjbefizetés készpénzzel, bizonylat ellenében az iskolavezetőnél lehetséges.
e. Életkor szerint, tanfolyamra csak az vehető fel, aki külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte.

Beiskolázás: 17,5 év betöltése
Elméleti vizsga : 17 ¾ év betöltése
Járműkezelési vizsga: 18. év betöltése
Forgalmi vizsga: 18. év betöltése

f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit (bizonyítvány, orvosi alkalmassági igazolás) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. A számítógépes elméleti vizsga helye: Nemzeti Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége.(Cegléd, Dohány u. 31.)
g. Sikertelen elméleti vizsga 3 munkanap eltelte után, a szükséges díj befizetésével ismételhető.
h. Gyakorlati vizsga járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból áll, s vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díj befizetésével. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, - a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

3. Az előírt alkalmassági vizsgálatok:
Egészségi alkalmasság: 1-es csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvos)

4. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
a. A vezetői engedély átvételének feltétele az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása. Az alapvető ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az Igazolást tanfolyammentes vizsgával, egyénileg is meg lehet szerezni. A tanfolyamot igény szerint, iskolánk szervezetten is lebonyolítja.
b. Elsősegély tanfolyam díja: 5.000 Ft Vizsgadíj: 6.500 Ft
c. Az elsősegély-nyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá a védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói és közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, valamint az egészségügyi szakközépiskolát és szakiskolát végzettek az iskolai végzettséget tanúsító okirattal igazolhatják. Továbbá minden olyan jelentkező, aki 1969. július 1-je és1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „Trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett, továbbá aki 1984 után bármilyen vezetői engedélyt szerzett mentesül alóla.

5. A járművezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak:

Elmélet összesen: 22 óra 30.000 Ft
Közlekedési ismeretek: 14 óra
Járművezetés elmélete: 4 óra
Szerkezeti és Üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Vezetési gyakorlat: 17 óra 3.500 Ft/óra 59.500 Ft
Járműkezelés: 6 óra
Városi vezetés: 8 óra
Országúti vezetés: 2 óra
Járműkezelési vizsga: 15 perc 4.700 Ft
Forgalmi vizsga: 40 perc 11.000 Ft + 3.500 Ft óradíj

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.
b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.

6. Mentesítések:
A mozgáskorlátozott, a siket, valamint az olyan ügyfelet, aki a magyar nyelvet nem beszéli. A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített ügyfél felkészítésében iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján közreműködik.

7. A képzéshez biztosított járművek
a. A gyakorlati oktatáshoz járművet biztosítunk, de kiképezzük a hallgatót a saját járművén is. Ebben az esetben a jármű tulajdonosával szerződést kötünk a jármű oktatási és vizsgázási célú igénybevételére.
b. A gyakorlati oktatáshoz és vizsgáztatáshoz olyan motorkerékpár szükséges, amely legalább a 400 cm³ hengerűrtartalmat meghaladja és legalább 25kW teljesítményű, de nem haladja meg a 35 kW-ot
c. A gyakorlati oktatásban vezethető napi óraszám 2 óra/nap, a főoktatásban napi 4 óra (két részletben, minimum 1 óra szünet közbeiktatásával.) A főoktatás és vizsga helyszíne Cegléd város. A rutinpályán maximum három fő, a forgalomban egyidejűleg két fő oktatása történik.

8. A hiányzás pótlása és annak költsége
A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki. Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell. Elegendő, ha az ügyfél egy másik tanfolyam megfelelő óráján részt vesz

A gyakorlati oktatás pótóra díja megegyezik az alapóradíjjal.

9. Az ügyfél jogai és kötelezettségei:
Az ügyfél jogai:
a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az illetékes oktatóval, vagy az iskolavezetővel.
g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.

Az ügyfél kötelessége:
a. a foglalkozásokon, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.

Gyakorlati oktatás és vizsga során kötelező ruházat:

- bukósisak, szemüveg (a sisak kialakításától függően)
- Protektoros nadrág és protektoros kabát
- Protektoros kesztyű
- magas szárú, zárt cipő vagy csizma

b. Foglalkozásokon az emberi normákat megtartani kulturáltan viselkedni és aktívan közreműködni.
c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni. (Különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató és a tanuló rádió adó-vevővel tartja a kapcsolatot)
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha a tanuló ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.

10. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.

11. A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
A képző szervnek joga van:
a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
b. Három, havonta tandíjat emelni.
c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni.

A képzőszerv köteles:
a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját és a vizsgaidőpontokat.
e. Oktató választási lehetőséget biztosítani és annak eleget tenni.
f. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
g. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
h. Az ügyfél kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
i. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.

12. Vizsgadíjak, vezető engedély átvétele:
a. Vizsgadíjak:
Kategória Elméleti Járműkezelési Forgalmi vizsgadíj Vizsgadíjak összesen
A2. 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 20.300 Ft

b. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Közlekedés Felügyelőség részére továbbít.
c. A járművezetői engedélyt a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki, amelyhez csatolni kell a Közlekedés Felügyelőség (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) által kiállított vizsgaigazolást. Az igazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 munkanap után lehet beszerezni. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, 4.000 Ft illeték megfizetése mellett, postai úton küldi meg. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.
d. A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. Az ilyen vezető 2 évig, utast nem szállíthat.

13. A felügyeletet ellátó szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53/311-741
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 09 - 15ig, Péntek 09 - 12ig

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége
Járművezetői Vizsgáztatási és Után képzési Osztály
1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: 06-1/460-2244

Ügyfélfogadási idő: H - P: 08 - 15,30ig
Szombat: 08 - 12,30ig

Pénzügyi feltételek:

Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva. Tan-és vizsgadíjat készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
Esetleges részletfizetés, vagy pót óra esetén szintén hasonló módon kell eljárni.
A befizetést bizonyító nyugtát, számlát, gondosan meg kell őrizni.
A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt visszafizetjük

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván
Janik András E.V. Autósiskolája.