A1 meglévő B-vel

Tanuló tájékoztató

„A1” KATEGÓRIA, meglévő „B” Vezetői Engedéllyel.

I Cégadatok
1. Képzőszerv neve: Janik András E.V. Autósiskolája
2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
3. Telefon: 06-30/492-75-14
4. Adószám 63008474-1-33
5. e-mail: abonyi.autosiskola@t-online.hu
6. Iskolavezető: Janik András
7. Felnőttképzés Nyilvántartási Száma:00412-2008
8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
9. Ügyfél fogadási idő: Péntek de:08 -12 ig, du: 13-17 ig
II. Oktatási helyszínek
1. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
2. Tanpálya: 2700 Cegléd Trombitás u 9 sz
3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Tanulóval egyeztetett helyszínen
III. Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről
1. Az ügyfélfogadás rendje:
a. Jármű vezetői tanfolyamra iskolánk ügyfél-szolgálati irodájában, telefonon, az iskola honlapján illetve a tanfolyamindításkor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b. Nyomtatványok kitöltése: Tanfolyam indításakor, illetve az ügyfél-szolgálati irodában a jelentkezéskor az elektronikus adatlapot az iskolavezető kitölti, és a kinyomtatott példányt a tanuló saját kezűleg aláírja.
c. A tanulónak bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy a 8. általános iskolát sikeresen befejezte.
d. Tandíjbefizetés készpénzzel, az iskolavezetőnél lehetséges.
e. Kategóriabővítést csak olyan tanuló tehet, aki rendelkezik „B” vezetői engedéllyel.
f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét (3 óra kiegészítő képzés) igazoltan elvégezte. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, (ált iskolai bizonyítvány, vezetői engedély hiteles másolatát) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ez időn belül a gyakorlati vizsgákat sikeresen be kell fejezni.
A számítógépes elméleti vizsga helye: KAV Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont (Cegléd, Dohány u. 31.)
h. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga 3 munkanap eltelte után, a szükséges díjak befizetése után ismételhető.
i. Gyakorlati vizsga forgalmi vizsgatárgyból áll, s vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díjak befizetése után. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, - a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.
3. Az előírt alkalmassági vizsgálatok
Egészségi alkalmasság: Első fokú, 1. csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvos, vagy vezetői engedély másolata)

4. A jármű vezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet: 3 óra 20.000 Ft
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Vezetési gyakorlat: 8 óra 56.000 Ft

Alapoktatás: 2 óra 14.000
Városi vezetés: 5 óra 35.000
Forgalmi Vizsga 1 óra 7.000

Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.
b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.
5. A képzéshez biztosított járművek
a. A gyakorlati oktatáshoz járművet biztosítunk melynek típusa Suzuki GN 125 ccm. Lehetőség van a saját jármű használatára, amennyiben előírásoknak megfelel. Ebben az esetben a jármű tulajdonosával szerződést kötünk a jármű oktatási és vizsgázási célú igénybevételére.
b. A gyakorlati oktatáshoz és vizsgáztatáshoz olyan motorkerékpár szükséges, amely legalább 125 ccm hengerűrtartalmú és nem nagyobb teljesítményű 11 kw-nál.
c. A oktatás és vizsga helyszíne Cegléd város. Az alap oktatásban három a főoktatásban egyidejűleg két fő oktatása történik.
6. A hiányzás pótlása és annak költségei
a. A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
b. Az elméleti tanfolyamról a hiányzást, pót foglalkozással szükséges kiegészíteni, amiért külön díjat általában fizetni nem kell.
c. A gyakorlati oktatás pótdíja megegyezik az alapóradíjjal.
7. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
Az ügyfél jogai:
a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
Az ügyfél kötelessége:
a. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.
Gyakorlati oktatás és vizsga során kötelező ruházat:
- bukósisak
- szemüveg (a sisak kialakításától függően)
- Protektoros nadrág és kabát
- Protektoros kesztyű
- magas szárú, zárt cipő vagy csizma
b. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni. (Különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató és a tanuló rádió adó-vevővel tartja a kapcsolatot)
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.
8. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
9. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
A képző szervnek joga van:
a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
b. Három havonta tandíjat emelni.
c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni
A képzőszerv köteles:
a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsga-időpontokat.
e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
g. Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.
h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
i. Az ügyfél írásbeli kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.
10. Vizsgadíjak:

a. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége részére továbbít.
Vezetői engedély átvétele:
A jármű vezetői engedélyt a sikeres vizsga napjától számítva, három munkanap elteltével a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki. Szükséges bemutatni a meglévő vezetői engedélyt, és személyi igazolványt.
A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, 4000 Ft illeték ellenében állítja ki. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

Felügyeletet ellátó szervek:
Engedélyező hatóság: Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály.1138 Budapest, Váci út 188.

A képzés felügyeletét ellátók, címe és telefonszáma:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont, nonprofit Kft. Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság. Elérhetősége: 1182 Budapest, Vajdahunyad u. 45.

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Járművezető Vizsgáztatás.
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1-460-2214

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 ------- -------- 8,00-12,00 ----------
13,00-14,30 ------- -------- 13,00-14,30 ----------

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741

Ügyfél fogadási idő: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8,00-12,00 8,00-12,00 8,00-12,00 ------- 8,00-12,30
13,00-15,30 13,00-15,30 13,00-15,30 ------- ---------

Gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez, a KRESZ vizsgán az alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt be kell mutatni, egyébként, a további vizsgák nem lehetségesek.

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván Janik András E.V. Autósiskolája.