A1 meglévő B-vel

Tanuló tájékoztató

„A1” KATEGÓRIA, meglévő „B” Vezetői Engedéllyel.

I Cégadatok
1. Képzőszerv neve: Janik András E.V. Autósiskolája
2. Cím: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
3. Telefon: 06-30/492-75-14
4. Adószám 63008474-1-33
5. e-mail: abonyi.autosiskola@gmail.com
6. Iskolavezető: Janik András
7. Felnőttképzés Nyilvántartási Száma:00412-2008
8. Ügyfélfogadó címe: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
9. Ügyfélfogadási idő: Péntek de:08 -12 ig, du: 13-17 ig
II. Oktatási helyszínek
1. Elméleti oktatás: 2740 Abony Nagykőrösi út 10/A
2. Tanpálya: 2700 Cegléd, Dohány u 31
3. Gyakorlati oktatás váltási helye: Tanulóval egyeztetett helyszínen
III. Tájékoztató a képzési szolgáltatásokról és a vizsgára bocsátás feltételeiről
1. Az ügyfélfogadás rendje:
a. Járművezetői tanfolyamra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában, telefonon, az iskola honlapján illetve a tanfolyamindításkor lehet jelentkezni. Ezeken a helyeken veheti át a szükséges nyomtatványokat, és itt kap részletes tájékoztatást a képzésről, és a vizsgára bocsátás feltételeiről.
2. A tanfolyamra való felvétel és a vizsgára bocsátás feltételei:
a. Minden induló tanfolyam esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.
b. Nyomtatványok kitöltése: Tanfolyam indításakor, illetve az ügyfélszolgálati irodában a jelentkezéskor az elektronikus adatlapot az iskolavezető kitölti, és a kinyomtatott példányt a tanuló saját kezűleg aláírja.
c. A tanulónak bizonyítvánnyal igazolnia kell, hogy a 8. általános iskolát sikeresen befejezte.
d. Tandíjbefizetés készpénzzel, az iskolavezetőnél lehetséges.
e. Kategóriabővítést csak olyan tanuló tehet, aki rendelkezik „B” vezetői engedéllyel.
f. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét (3 óra kiegészítő képzés) igazoltan elvégezte. Továbbá szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, (ált iskolai bizonyítvány, vezetői engedély hiteles másolatát) az iskolavezetőnek leadta, illetve a tandíjat és vizsgadíjat befizette. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, ez időn belül a gyakorlati vizsgákat sikeresen be kell fejezni.
g. A számítógépes elméleti vizsga helye: Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (Cegléd, Dohány u. 31.)
h. Sikertelen elméleti vizsga esetén pótvizsga 3 munkanap eltelte után, a szükséges díjak befizetése után ismételhető.
i. Gyakorlati vizsga forgalmi vizsgatárgyból áll, s vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte. Sikertelen gyakorlati vizsga 3 munkanap eltelte után ismételhető, a szükséges díjak befizetése után. Ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követően, - a következő vizsgához – rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.
3. Az előírt alkalmassági vizsgálatok
Egészségi alkalmasság: Első fokú, 1. csoportú alkalmassági vizsgálat. (házi orvos, vagy vezetői engedély másolata)

4. A járművezetői tanfolyam tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, óradíjak.

Elmélet: 3 óra 10.000 Ft

Vezetési gyakorlat: 8 óra 28.000 Ft

Alapoktatás: 3 óra 10.500
Városi vezetés: 4 óra 14.000
Forgalmi Vizsga 1 óra 3.500

Összesen: 38.000 Ft

a. Az elméleti óra 45 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből, a gyakorlati óra 50 perces foglalkozásokból + 10 perces szünetből áll.
b. A fent megjelölt óraszámok mindenki számára kötelezőek, a sikeres vizsga érdekében, az oktatás további órákkal kiegészíthető.
5. A képzéshez biztosított járművek
a. A gyakorlati oktatáshoz járművet biztosítunk melynek típusa Suzuki GN 125 ccm. Lehetőség van a saját jármű használatára, amennyiben előírásoknak megfelel. Ebben az esetben a jármű tulajdonosával szerződést kötünk a jármű oktatási és vizsgázási célú igénybevételére.
b. A gyakorlati oktatáshoz és vizsgáztatáshoz olyan motorkerékpár szükséges, amely legalább 125 ccm hengerűrtartalmú és nem nagyobb teljesítményű 11 kw-nál.
c. A oktatás és vizsga helyszíne Cegléd város. Az alap oktatásban három a főoktatásban egyidejűleg két fő oktatása történik.
6. A hiányzás pótlása és annak költségei
a. A kötelezően előírt minimális óraszámot az elméleti és a gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell, vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.
b. Az elméleti tanfolyamról a hiányzást, pót foglalkozással szükséges kiegészíteni, amiért külön díjat általában fizetni nem kell.
c. A gyakorlati oktatás pótdíja megegyezik az alapóradíjjal.
7. Az ügyfél jogai és kötelezettségei
Az ügyfél jogai:
a. A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
b. A vállalási feltételekben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
c. A képzést megszakítani, az oktatás nem teljesített részének tandíját visszakérni és az elvégzettekről igazolást kérni.
d. Az elméleti képzés mulasztását a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni.
e. Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját, és a váltás helyét az oktatóval.
f. Egyeztetni az elméleti és a gyakorlati vizsga időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve az iskolavezetővel.
g. Oktatót választani, és oktatócserét kérni.
h. Az oktatás megkezdése előtt 24 órával lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
i. Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést kérni.
j. Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt, a személyiséget érintő kérdésekben.
Az ügyfél kötelessége:
a. A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni.
Gyakorlati oktatás és vizsga során kötelező ruházat:
- bukósisak
- szemüveg (a sisak kialakításától függően)
- Protektoros nadrág és kabát
- Protektoros kesztyű
- magas szárú, zárt cipő vagy csizma
b. Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
c. A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani, valamint a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
d. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat minden esetben követni. (Különösen fontos ez a gyakorlati oktatásnál, ahol az oktató és a tanuló rádió adó-vevővel tartja a kapcsolatot)
e. A munkavédelmi előírásokat betartani.
f. A megbeszélt és időben le nem mondott gyakorlati vezetési órákon megjelenni.
g. Az oktató a vezetési gyakorlat helyszínén 20 percet várakozik, ha az ügyfél ezután sem jelenik meg, köteles az óradíjat megfizetni.
h. Késés esetén az oktatóra legfeljebb 20 percet várni.
i. Vizsga esetén a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni távolmaradását.
8. A tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja
Másik iskolához való távozásra lehetőség van. Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon, három példányban kell beadni. A nyomtatványt iskolánk biztosítja és a nálunk teljesített oktatásokról hivatalos igazolást adunk ki. Az igazolás kiállításának határideje 10 nap.
9. A képzőszerv jogai és kötelezettségei
A képző szervnek joga van:
a. A tandíjhoz, melyet az ügyfélnek előre meg kell fizetnie.
b. Három havonta tandíjat emelni.
c. A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben történő lemondásához, megváltoztatásához.
d. A már kijelölt oktató helyett – alapos indok esetén – másik oktatót biztosítani.
e. A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.
f. A munkavédelmi előírások megtartását a tanulóktól megkövetelni
A képzőszerv köteles:
a. A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételekről.
b. A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.
c. A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni.
d. Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és a gyakorlati foglalkozások időpontját, valamint a vizsgaidőpontokat.
e. Oktató választási lehetőséget biztosítani.
f. Az ügyfél által kért oktatót biztosítani.
g. Az oktatáshoz kultúrált környezetet és körülményeket biztosítani.
h. Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.
i. Az ügyfél írásbeli kérelmére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.
j. A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani.
10. Vizsgadíjak:

Elméleti díj: 4.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
Összesen:15.600 Ft

a. A vizsgadíjakat az ügyfél a képzőszervnél fizeti be, melyet a képző szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége részére továbbít.

Vezetői engedély átvétele:
b. A járművezetői engedélyt a lakóhely szerint illetékes okmányiroda állítja ki, amelyhez csatolni kell a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége (2700 Cegléd, Dohány u. 31.) által kiállított vizsgaigazolást. Az igazolást az utolsó sikeres vizsgától számított 3 nap után lehet beszerezni. A vezetői engedélyt az Okmányiroda a kérelmező részére, 4000 Ft illeték megfizetése mellett, postai úton küldi meg. Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, illetve nem magyar állampolgár kérelmező esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott. A hat hónap időtartamú magyarországi tartózkodás igazolására, be kell mutatni az idegenrendészeti hatóság erre vonatkozó engedélyét (tartózkodási engedélyét). Nem követelik meg a hat hónapos magyarországi tartózkodást, ha a kérelem a belföldön korábban megszerzett vezetői engedély pótlására vagy a külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására irányul.

Felügyeletet ellátó szervek:

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedés Felügyelősége
2700 Cegléd Dohány u 31
Tel: 06-53-311-741
Ügyfélfogadási idő: H-CS: 09-15ig, Péntek: 09-12ig

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége.
Járművezető Vizsgáztatási és Után képzési Osztály
1141 Budapest Komócsy u 17-19
Tel.: 06-1/460-2214
Ügyfélfogadási idő: H-P: 08-15,30 ig
Szo: 08-12,30 ig

11. Pénzügyi feltételek

a. Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tan- és vizsgadíjat készpénzben, az iskolavezetőnek kell befizetni.
b. Esetleges részletfizetés, vagy pót óra esetén szintén hasonló módon kell eljárni.
c. A befizetést bizonyító nyugtát, számlát, gondosan meg kell őrizni.
d. A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt visszafizetjük

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kíván a Janik András E.V. Autósiskolája